Offenlegung


Dokumente zur Offenlegung gemäß Teil 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Offenlegung gemäß § 65a BWG - Corporate Governance und Vergütung 2016

Offenlegung 2016 gemäß Teil 8 der Verordung (EU) Nr. 575/2013

Offenlegung Anlagen 2016  gemäß Teil 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013