Offenlegung gem. Art. 431 - 455 Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Offenlegung 2017 Artikel 431 - 455 Verordnung (EU) Nr 575/2013

Offenlegung Anlagen 2017 Teil 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013